DTG audit, s.r.o. DTG audit, s.r.o.

Vítejte na stránkách společnosti DTG audit, s.r.o.

auditorská společnost č. opr. 415

Vítejte na stránce společnosti DTG audit, s.r.o.
O společnosti

Auditorská společnost DTG Audit, s.r.o. poskytuje komplexní auditorské služby dle zákona č. 93/2009 Sb., mezinárodních auditorských standardů a souvisejících aplikačních doložek vydaných Komorou auditorů České republiky.

DTG Audit s.r.o. je 100% vlastněnou českou společností. Poskytuje auditorské služby pro všechny typy obchodních společností a družstva. Společnost provádí nejenom klasický statutární audit dle § 20 zákona o účetnictví, ale i ověření konsolidovaných účetních závěrek, ověření účetních závěrek při přeměnách společností a ověření dalších skutečností.

I když byla společnost založena až v  roce 2003 a aktivně poskytuje auditorské služby prakticky až od 1.7.2005, našimi zaměstnanci a spolupracovníky jsou odborníci s dlouholetou praxí a zkušenostmi s  prováděním nejenom auditorských služeb, ale i účetnictví, mzdové problematiky, daňového poradenství, obchodního práva a dalších finančních a jiných oborů – viz „navazující služby“ specifikované na těchto stránkách.

Vlastní audity účetních závěrek zajišťuje auditor Ing. Jaromír Kuba (auditor. č. oprávnění 0756), a to zpravidla ve spolupráci s auditorem Ing. Fejfarem (auditor. č. opr. 0531). Tito auditoři vykonávají aktivně a nepřetržitě auditorskou činnost již od roku 1992. Za uvedené období provedli stovky ověření účetních závěrek v různých typech společností.

Vlastní auditorská činnost probíhá v těchto krocích:
- předběžná jednání, uzavření Smlouvy o provedení auditu podle Zákona o auditorech a Komoře auditorů ČR č. 93/2009 Sb., ve které se m.j. zavážeme k dodržování etických podmínek vyplývajících z etického kodexu
- předání základních dokladů klientem – např. výpis OR, organizační struktura, podpisová oprávnění, seznam akcionářů, společníků
- provádění průběžného auditu a účetního a běžného daňového poradenství
- provedení závěrečného auditu včetně výroku
- provedení ověření výroční zprávy a popř. i zprávy a vztazích mezi propojenými osobami.

V rámci uzavřené smlouvy pro zajišťujeme:
- audit účetní závěrky za příslušný rok
- ověření výroční zprávy za příslušný rok ,
vč. „Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami“, pokud je auditovaná společnost povinna zpracovat tuto zprávu dle §66a Obchodního zákoníku.
- účetní a běžné daňové poradenství

Hlavní cíl auditorských služeb – výrazně zvýšit věrohodnost zpracovaných účetních závěrek, výročních zpráv a dalších účetní jednotkou vykazovaných skutečností a informací.

Provedením auditu (včetně dobrovolného):
- výrazně zvýšíte věrohodnost zpracované účetní závěrky
- předejdete případným pokutám za porušování zákona o účetnictví
- předejdete případným soudním sporům a mimosoudním vyrovnáním s akcionáři, společníky nebo členy družstev
- získáte přehled o reálné hodnotě majetku, úrovni zadlužení a celkové finanční situaci účetní jednotky.
- omezíte časové ztráty, popř. náklady spojené s externím poradenstvím, při řešení složitých účetních operací.