DTG audit, s.r.o. DTG audit, s.r.o.

Vítejte na stránkách společnosti DTG audit, s.r.o.

auditorská společnost č. opr. 415

Nabízené služby

Statutární audit:

- ověření účetních závěrek
- Rozvaha
- Výkaz zisků a ztrát
- Příloha k účetní závěrce
- Cash flow
- Přehled o změnách vlastního kapitálu

Výsledkem statutárního auditu je výrok, tj. stanovisko auditora, zda účetní závěrka společnosti nebo družstva podává, popř. nepodává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu, finanční situace a výsledku hospodaření za příslušný rok.

- ověření výročních zpráv

- ověření konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že obecně řečeno je snahou účetní jednotky, ale i auditora je dosáhnout toho, aby účetní závěrka byla plně v souladu se zákonem o účetnictví. Dnes, kdy existují vysoké pokuty za porušení zákona o účetnictví to platí dvojnásob. Při auditu účetní závěrky se proto snažíme s vedením účetní jednotky spolupracovat a nikoliv bojovat a vůči pracovníkům účtáren vystupujeme jako poskytovatel služby a ne jako kontrolní orgán, ze kterého mají obavy.

V řadě případů poskytujeme auditovaným společnostem metodickou pomoc, a to nejenom při vlastním účtování, ale při zpracování účetní závěrky a výroční zprávy. Každoročně například aktualizujeme vzorovou přílohu k účetní závěrce, která je v současnosti považována za nejdůležitější část účetní závěrky a kde se vyskytují závady nejčastěji.

Auditor nemůže ze zákona o auditorech účetní jednotce nic nařizovat. Pouze, pokud najde nesprávnost a vedení účetní jednotky na ní odmítne reagovat, potom auditor posoudí, zda bude mít tato nesprávnost významný vliv na údaje vykázané v účetní závěrce. Pokud ano, pak použije jiný výrok než bez výhrad.

Problematika cash flow a přehledu o změnách vlastního kapitálu – účetní předpisy říkají, že ÚZ může obsahovat i tyto dvě části. Doporučujeme je sestavovat, neboť součástí přílohy k ÚZ, popř. výroční zprávy musí být veškeré významné a komplexní informace, a FÚ by pod významné informace mohl zahrnout i tyto dvě části účetní závěrky.